Voor elke HR uitdaging een praktische oplossing

Ontslag & Reorganisatie


Ontslag

Reinders & van Soest HRM begeleidt de ontslagprocedures van boventallige of onvoldoende functionerende medewerkers. Begeleiding van dit vraagstuk kan plaatsvinden op individuele basis, maar kan ook voor meerdere medewerkers van toepassing zijn. Binnen de wettelijke kaders gaan we op zoek naar de optimale oplossing voor zowel de werkgever als werknemer.


Reorganisatie
Als binnen een organisatie de noodzaak aanwezig is om een bedrijfsonderdeel te reorganiseren, ondersteunt Reinders & van Soest HRM advies de ondernemer in het gehele proces. Van het adviseren als sparringpartner bij het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur met functies, verantwoordelijkheden, nieuwe werkprocessen en het begeleiden van de ‘juiste man op de juiste plaats’, tot aan het adviseren en begeleiden van ontslagprocedures. Wij zijn partner in business op het snijvlak van organisatie en medewerkers.


Wij kennen de volgende werkwijze:
We brengen de basisgegevens van de organisatie in kaart, o.a.

  • Welke functies zijn er (functieprofielen)
  • Wat is de huidige organisatiestructuur
  • Wat is het opleidingsniveau
  • Wat is de leeftijdsopbouw   
  • Welke ontwikkeling moet de organisatie doormaken om continuïteit te waarborgen
  • Welke gewenste organisatiecultuur of gedeelde normen & waarden moeten er gaan groeien.

Opstellen van het sociaal plan
In het sociaal plan wordt aangegeven op welke wijze de reorganisatie zal plaatsvinden wat de (financiële) gevolgen zijn voor de werknemers die ontslagen worden. Onderdeel van een dergelijk plan is vaak een financiële compensatie voor de werknemers die ontslagen worden. De financiële compensatie kan een eenmalige transitievergoeding gebaseerd op het salaris, de leeftijd en het aantal dienstjaren zijn, of een variatie hierop, zoals een tijdelijke aanvulling op de WW-uitkering van de werknemer.


Uitvoeren van het sociaal plan
In samenspraak met het bedrijf voert Reinders & van Soest HRM het sociaal plan stap voor stap uit aan de hand van een concreet plan van aanpak. Van overleg met vakbonden (indien van toepassing) en gesprekken met de betrokken medewerkers, tot het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en het procederen bij het UWV werkbedrijf of de kantonrechter.

De rode draad tijdens een reorganisatie is het tijdig en juist informeren van de medewerkers. Met een weloverwogen communicatieplan wordt onnodige turbulentie voorkomen. We zorgen dat de blijvende medewerkers zo min mogelijk onrust ervaren en de boventallige medewerkers zorgvuldig begeleid worden, zodat voor hen de persoonlijke gevolgen zo klein mogelijk zijn. Het bieden van faciliteiten in nazorg, bijvoorbeeld een outplacement-traject of sollicitatietraining, helpt daarbij.


Juridisch advies
Ook voor juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht kunt u bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan collectief ontslag, reorganisatie, individueel ontslag bij niet functioneren en ontslag op bedrijfseconomische gronden. Samen bespreken we de diverse mogelijkheden en scenario’s, dit is altijd maatwerk.

Onze HR adviseurs kunnen ondersteunen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en bij onderhandelingen met de tegenpartij en adviseren over de aanpak van een ontslagsituatie. Door samenwerking met een jurist, die op verzoek ingeroepen kan worden, kunnen wij u bij bijzondere situaties optimaal adviseren over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief